Συστήμα Διαχείρισης Καυσίμων

Η διαρκής αύξηση του αριθμού των πρατηρίων στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια από τις δυσμενέστερες αναλογίες αριθμού πρατηρίων συγκριτικά με οχήματα και πληθυσμό, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διαρκή μείωση των εξυπηρετούμενων οχημάτων ανά πρατήριο και τελικά την ισχυρή πίεση της κερδοφορίας του πρατηρίου.
Στα πλαίσια αυτά, η εφαρμογή σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων ελέγχου και διαχείρισης όλων των διαδικασιών του πρατηρίου, αλλά και η υιοθέτηση πρωτοποριακών μεθόδων πώλησης και προσέλκυσης πελατών, αναδεικνύονται κρίσιμα και ουσιώδη ζητήματα για την εξέλιξη της κάθε επιχείρησης.

Kαθώς τα παραδοσιακά μοντέλα ελέγχου, τόσο λόγω της πολυπλοκότητας των σημερινών δραστηριοτήτων, όσο και της ανάγκης μηδενισμού των ελλειμμάτων, αποδεικνύονται ανεπαρκή και καθώς απαιτούνται νέες μέθοδοι πωλήσεων και εξυπηρέτησης, η Logicom προτείνει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου και Διαχείρισης Πρατηρίου, ακριβώς για να δώσει στην επιχείρηση που έχει αντικείμενο τα υγρά καύσιμα τη δυναμική και τις απαντήσεις που απαιτούν οι σύγχρονες συνθήκες.

Η υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος, οδηγεί σε ένα πρατήριο στο οποίο οι παραδόσεις από τα βυτιοφόρα ελέγχονται με απόλυτη ακρίβεια, σε όλες τις δυνατές παραμέτρους και οι πωλήσεις των καυσίμων και όλων των άλλων ειδών και υπηρεσιών παρακολουθούνται και καταγράφονται με κάθε λεπτομέρεια.

Τα παραστατικά εκδίδονται με ταχύτητα και ευκολία, με τήρηση όλων των κανονισμών που επιβάλει η επιχείρηση και οι κανόνες της πολιτείας, σε ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη εμπειρία από αυτόν.

Ο πελάτης εξυπηρετείται οποιαδήποτε ώρα και ημέρα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για το πρατήριο, ενώ παράλληλα προσελκύεται σε αυτό από πρωτοποριακά συστήματα επιβράβευσης.

Το πρατήριο αυτό αυξάνει την κερδοφορία του εκμεταλλευόμενο τα πρωτοποριακά συστήματα ανάκτησης ατμών βενζίνης, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύει το οικολογικό του πρόσωπο προστατεύοντας το περιβάλλον.