newsBannner

Τα βήματα για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και σύνδεσης ταμειακών μηχανών-taxis

Σε πιλοτική εφαρμογή οι δύο αποτελεσματικές εφαρμογές για την πάταξη της φοροδιαφυγής, αναφέρεται σε έγγραφα της ΑΑΔΕ που παρουσιάζει το Σin

 

 

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η υποχρεωτική χρήση των ηλεκτρονικών τιμολογίων αλλά και η υποχρεωτική σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxisnet, που δρομολογεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

 

Ήδη, τόσο η ηλεκτρονική τιμολόγηση όσο και η σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxisnet εφαρμόζονται πιλοτικά και σύντομα θα καταστεί υποχρεωτική η χρήση τους από όλους τους υπόχρεους επαγγελματίες.

Αυτό προκύπτει από δύο έγγραφα της ΑΑΔΕ που κοινοποιήθηκαν στη Βουλή, κατόπιν ερώτησης του βουλευτή Χάρη Θεοχάρη, στα οποία καταγράφονται και τα βήματα για την ολοκλήρωση των δύο σημαντικών εφαρμογών, που θα αποτελέσουν ισχυρά όπλα κατά της φοροδιαφυγής.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της καθολικής εφαρμογής των δύο ηλεκτρονικών μπλόκων στη φοροδιαφυγή, η ΑΑΔΕ ήδη έχει συνδέσει με το taxis, 811 ταμειακές μηχανές και επεξεργάζεται περίπου 27 εκατ. παραστατικά ενώ παράλληλα επεξεργάζεται και 100 ηλεκτρονικές τιμολογήσεις.

Σε ότι αφορά στην υποχρεωτική «ηλεκτρονική τιμολόγηση» το project του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ προβλέπει τριών ειδών διασταυρώσεις επί των ηλεκτρονικών τιμολογίων και συγκεκριμένα:

1. Το πρώτο στάδιο θα είναι η λήψη από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, των συναλλαγών και ο πρώτο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων.

2. Το δεύτερο στάδιο θα προβλέπει την επιβεβαίωση της συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων, εάν δηλαδή και οι δύο έχουν δηλώσει τα ίδια στοιχεία για την ίδια συναλλαγή.

3. Το τρίτο στάδιο ελέγχου προβλέπει την επιβεβαίωση της πληρωμής της συναλλαγής, με την μεταφορά του ποσού της αξίας μέσω των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζονται οι συναλλασσόμενοι.

Για τη διασύνδεση με το taxisnet  των ταμειακών μηχανών όλων των επιχειρήσεων, αυτό θα σημάνει ότι,  όταν ένα κατάστημα εκδίδει μια απόδειξη, αυτομάτως θα ενημερώνεται και το taxis.

Η πιλοτική εφαρμογή

Σε ότι αφορά στα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τις ταμειακές μηχανές η ΑΑΔΕ αναφέρει τα ακόλουθα: 

- Αναφορικά με την διασύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών με βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, είναι αντικείμενο κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται από το άρθρο 69 του ν.4446/2016, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται η έκταση εφαρμογής και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των φορολογουμένων της παραγράφου 1, οι εξαιρέσεις, η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη διαβίβασή τους». 

Σημειώνεται ότι η έκδοση της εν λόγω Απόφασης, βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας, κατά το μέρος αρμοδιότητας κάθε συναρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε..

Στο πλαίσιο του έργου της διασύνδεσης ταμειακών μηχανών, η Α.Α.Δ.Ε. δέχεται πιλοτικά με αυτοματοποιημένη διαδικασία παραστατικά χονδρικής και λιανικής που εκδίδονται από εγκεκριμένους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ), καθώς και τις συνόψεις των εκδιδόμενων ηλεκτρονικών τιμολογίων. Ήδη από το Νοέμβριο του 2013 ο εξυπηρετητής δέχεται πιλοτικά δεδομένα συναλλαγών από 811 Φ.Η.Μ, οι οποίοι έχουν διαβιβάσει πάνω από 27.000.000 παραστατικά συναλλαγών χονδρικής και λιανικής, ενώ έχει επίσης δεχτεί πιλοτικά περί τα 100 ηλεκτρονικά παραστατικά από δυνητικούς παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

- Η Υπηρεσία μας, όταν οριστικοποιηθεί το προαναφερθέν κανονιστικό πλαίσιο, είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα χρονοδιαγράμματα του Υπουργείου, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το σύνολο των δράσεων που θα απαιτηθούν για νέα καθώς και υφιστάμενα πληροφορικά συστήματα που εξυπηρετούν τις φορολογικές διαδικασίες. Παράλληλα θα φροντίσει να παρέχει αυτοματοποιημένες διαδικασίες και εργαλεία που θα εξυπηρετήσουν το έργο του ελεγκτικού μηχανισμού.

Τα επόμενα βήματα

Η Α.Α.Δ.Ε. με άλλο έγγραφό της αναφέρεται σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία εφαρμογής των δύο ηλεκτρονικών εφαρμογών. Ειδικότερα αναφέρει:

«Αναφορικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν.4308/2014, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, ορίζεται η δυνατότητα των οντοτήτων να εκδίδουν τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή και επιπλέον τίθενται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Συνεπώς, η ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται ήδη στην έκδοση των παραστατικών πωλήσεων ως δυνατότητα επιλογής της οντότητας για τη μέθοδο έκδοσης των παραστατικών της, σε συμφωνία και με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2006/112/ΕΕ.

Σημειώνεται ότι ειδικά όσον αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, επίκειται έως την 27η Νοεμβρίου 2018 η ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την οποία έχει ήδη συσταθεί και συγκροτηθεί σχετική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Αναφορικά με τη διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών με τις πληροφοριακές υποδομές της Α.Α.Δ.Ε., το ζήτημα αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 20 του ν.3842/2010, όπως ισχύει, σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων - στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του μέτρου βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας, κατά το μέρος αρμοδιότητας έκαστης συναρμόδιας υπηρεσίας, για την έκδοση σχετικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τον καθορισμό της έκτασης εφαρμογής, των εξαιρέσεων και των ειδικότερων υποχρεώσεων για την εφαρμογή του μέτρου αυτού, καθώς και Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ως προς τον καθορισμό της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων.

- Προκειμένου να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική τιμολόγηση με αποδοτικό τρόπο και αποσκοπώντας στην μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, στο άρθρο 74 παράγραφος 2 του ν.4446/2016 προβλέπεται ότι: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου των τιμολογίων και των στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται και αυθεντικοποιούνται με την χρήση υπηρεσιών των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης».

Με βάση τα ανωτέρω, οι συναρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. επεξεργάζονται την έκδοση της σχετικής κανονιστικής απόφασης».

 

Πηγή: https://www.sofokleousin.gr

e incoiceStepOne Banner
white_info.png

Δείτε επίσης...


white_tick.png

Βρείτε μας στο Facebook

white_star.png

StepOne ERP

Εμπορική Διαχείρηση

StepONE box 1small

Πλήρης εμπορική εφαρμογή, με χαμηλό κόστος. Εύκολο στη χρήση, χωρίς πολύπλοκες λειτουργίες.
white_info.png

Τα Νέα μας...

Ηλεκτρονική τιμολόγηση από όλους τους επαγγελματίες από 2019

Αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο που οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα τηρούν στο εξής τα βιβλία τους με ό,τι αυτό σημαίνει. Στο εξής – από 1η Ιανουαρίου 2019.

Περισσότερα...
Απαραίτητη προϋπόθεση η ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις συναλλαγές με το δημόσιο

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1870 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και του καταλόγου των συντακτικών δομών αυτού σύμφωνα με την Οδηγία 2014/55/ΕΕ με τελική ημερομηνία για την έναρξη ισχύος των εθνικών μέτρων εφαρμογής όσον αφορά την προσαρμογή των αναθετουσών αρχών την 18η Απριλίου 2019.

Περισσότερα...
Τα βήματα για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και σύνδεσης ταμειακών μηχανών-taxis

Σε πιλοτική εφαρμογή οι δύο αποτελεσματικές εφαρμογές για την πάταξη της φοροδιαφυγής, αναφέρεται σε έγγραφα της ΑΑΔΕ που παρουσιάζει το Σin

 

 

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η υποχρεωτική χρήση των ηλεκτρονικών τιμολογίων αλλά και η υποχρεωτική σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxisnet, που δρομολογεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Περισσότερα...